บริษัทได้ร่วมถวายพระพรให้แด่สมเด็จพระเทพฯ

บริษัทได้บริจากเครื่องพ่นให้กับสมาคมไลออนส์แห่งประเทศไทย

บริษัทได้ร่วมบริจากเสาอากาศให้แก่คณะกรรมการชุมชน

บริษัทได้มีการช่วยเหลือน้ำท่วมในชุมชน

บริษัทร่วมบริจากโครงการแต้มสี เติมฝันที่โรงเรียนบ้านหัวตาลแถว

บริษัทร่วมบริจากเครื่องพ่นหมอกควันให้กับสถาบันศึกษา

บริษัทร่วมบริจากเครื่องพ่นหมอกควันให้กับวัดในพม่า

บริษัทร่วมบริจากโครงการพลังงานทดแทนจากขยะ

บริษัท ร่วมบริจากให้กับโรงเรียนบ้านตาบา จังหวัดบุรีรัม

บริษัทร่วมบริจากให้กับโครงการกรีนพีส

บริษัทบริจากเครื่องพ่นหมอกควันให้กับโรงเรียนในพม่า

บริจาก เครื่องพ่นหมอกควัน ให้กับ โรงเรียน บ้านโคกมน

ตำบลโคกมน อำเภอน้ำหนาว จังหวัดเพชรบูรณ์

บริษัทบริจากเครื่องพ่นหมอกควันให้กับโรงเรียน LIBC

บริษัทให้ความรู้เกี่ยวกับวิธีการป้องกันแมลงที่ประเทศพม่า