ผลงานของ บริษัท เอ็นริช ฟ็อกเกอร์ (ประเทศไทย) จำกัด

บริษัท เอ็นริช ฟ็อกเกอร์ (ประเทศไทย) จำกัด ได้ทำการส่งมอบเครื่องพ่น SUPER 2000 GOLD ให้กับทาง อบต. ทั่วจังหวัดปัตตานี

บริษัท เอ็นริช ฟ็อกเกอร์ (ประเทศไทย) จำกัด ได้ทำการส่งมอบเครื่องพ่น SUPER 2000 GOLD ให้กับทาง อบต. และมีการฝึกอบรมการให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้เครื่องพ่นหมอกควันแก่บุคคลากรที่จะปฏิบัติงานป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก โดยมีการอบรมและสาธิตการใช้งานเครื่่องพ่นหมอกควัน SUPER 2000 GOLD จำนวน 900 เครื่องให้แก่ อบต. เจ้าหน้าที่อสม. และเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลท้องถิ่น ทั่วจังหวัดปัตตานีบริษัท เอ็นริช ฟ็อกเกอร์ (ประเทศไทย) จำกัด ได้ทำการส่งมอบเครื่องพ่นหอมกควัน BEST FOGGER ให้กับจังหวัดเพชรบุรี อำเภอชะอำ ที่มีโครงการป้องกันโรคระบาดจากยุงและแมลง สำหรับป้องกันยุง ยุงลาย และแมลงพาหะนำโรคชนิดต่างๆบริษัท เอ็นริช ฟ็อกเกอร์ (ประเทศไทย) จำกัด ได้ทำการส่งมอบเครื่องพ่นหอมกควัน SUPERFOG BW-25 ให้กับ อบต จังหวัดนนทบุรี สำหรับป้องกันยุง ยุงลาย แมลงสาบ แมลงวัน และแมลงพาหะนำโรคชนิดต่างๆ