ผลิตภัณฑ์กำจัดแมลง เพสกาด สเปซ

คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์กำจัดแมลง เพสกาด สเปซ

ใช้ฉีดพ่น เพื่อกำจัดและควบคุมแมลงที่เป็นพาหะนำโรค เช่นยุง มด แมลงสาบ ในสถานที่ต่างๆ เช่นโรงเรียน ชุมชน อาคารบ้านเรือน โรงงาน โรงพยาบาล โกดัง และกำจัดแมลง ทั้งในและนอกอาคารบ้านเรือน

วิธีใช้ผลิตภัณฑ์กำจัดแมลง เพสกาด สเปซ

ต้องใช้โดยผู้ที่มีความเชี่ยวชาญ 
สำหรับการกำจัดยุง โดยวิธีพ่นหมอกควัน : อัตราส่วน 1:159 
สำหรับการกำจัดยุง โดยวิธีพ่นแบบ ULV : อัตราส่วน 1:48 
สำหรับฉีดพ่นบนพื้นผิว : อัตราส่วน 1:99

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์กำจัดแมลง เพสกาด สเปซ

ชื่อการค้า พสกาด สเปช
เลขทะเบียน       วอส.687/2548
ชื่อสามัญและอัตราส่วน d-tetramethirn 4 % w/v
  cyphenothrin  12 % w/v
  emulsifier    10 % w/v
  hydrocavbon solvent to 100 % w/v
ชนิดหรือรูปแบบ ของเหลวสีเหลืองใส
กลิ่น มีกลิ่นเฉพาะตัว
ลักษณะการนำไปใช้ พ่นหมอกควัน/พ่นละอองฝอย