เคมีกำจัดแมลง ไมเบ็กซ์

      

ข้อมูลทางเทคนิคของเคมีกำจัดแมลง ไมเบ็กซ์

ชื่อผลิตภัณฑ์  ไมเบ็กซ์ (MIBEX)
ชื่อทางเคมี Deltamethrin 2.5% W/V EC
กลุ่มสาร ไพรีทรอยด์ (Pyrethroid)
ประโยชน์ กำจัดยุง แมลงวัน แมลงสาบ และแมลงต่างๆ
เลขที่ อย. วอส. 560/2549

คุณสมบัติพิเศษของเคมีกำจัดแมลง ไมเบ็กซ์

  • ผลิตภัณฑ์ป้องกัน และกำจัดแมลง ซึ่งเป็นพาหะนำโรค เช่น ยุงเป็นพาหะนำโรคมาลาเรีย ไข้เลือดออก ไข้สมองอักเสบ แมลงวัน แมลงบินชนิดต่างๆรวมถึงแมลงคลานเช่น แมลงสาบ เรือด หมัด เป็นต้น
  • เป็นผลิตภัณฑ์กำจัดแมลงสูตรน้ำ และสูตรน้ำมันประกอบด้วยสารออกฤทธ์ กลุ่มไพรีทรอยด์ ชื่อเดลต้าเมทริน (DELTAMETRIN) ซึ่งเป็นสารกำจัดแมลงที่มีประสิทธิภาพสูงต่อแมลงทุกชนิด ใช้ได้ดีในกรณีที่แมลงดื้อต่อสารในกลุ่ม ออร์กาโนคลอรีน ออร์กาโนฟอสเฟต และคาร์บาเมท ออกฤทธิ์ได้อย่างรวดเร็วแม้ในปริมาณน้อย ปลอดภัยต่อ คน สัตว์เลี้ยง และสิ่งแวดล้อม 
  • ได้ผ่านการวิจัยแล้วว่า เป็นผลิตภัณฑ์ ที่มีความปลอดภัยสูง สามารถกำจัดแมลงได้ทุกสถานที่ โดยเฉพาะบริเวณที่ต้องการความปลอดภัยสูง เช่น โรงแรม โรงพยาบาล ภัตตาคาร สถานที่ประกอบอาหาร ฟาร์มปศุสัตว์ โรงงานอุตสาหกรรม ตลอดจนยานพาหนะต่างๆ
  • มิติใหม่แห่งการกำจัดยุงและแมลงร้ายยุคใหม่ สามารถแก้ปัญหาอย่างได้ผลและทรงประสิทธิภาพอีกทั้งยังปลอดภัยต่อผู้ใช้
  • และสิ่งแวดล้อมเพราะMibex เป็นผลิตภัณฑ์กำจัดยุงและแมลงร้ายที่มีผู้ใช้ให้ความเชื่อถือและเป็นที่นิยมอย่าง แพร่หลาย
  • ผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการวิจัยและพัฒนา จนเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณสมบัติพิเศษ โดยสามารถประยุกต์ใช้ได้ทั้ง เครื่องพ่นฝอยละออง (ULV) และเครื่องพ่นหมอกควัน (Thermal Foging) สามารถใช้ควบคุมและกำจัดยุงรวมทั้งแมลงร้ายได้ดีทั้งภายในและภายนอกอาคาร

คุณสมบัติของเคมีกำจัดแมลง ไมเบ็กซ์

สำหรับ Technical Grade :
Rat Acute Oral : LD50 =6,000 mg/Kg
Rabbit Acute DermalLD50 >2,000 mg/Kg

สำหรับสารละลายที่ใช้ 1%
Rat Acute Oral : LD50 =20,000 mg/Kg
Acute DermalLD50 >10,000 mg/Kg

เป็นสารออกฤทธ์ฆ่าแมลง จัดอยู่ในกลุ่มไพริทรอยด์สังเคราะห ์ สามารถผสมได้กับน้ำหรือน้ำมัน มีประสิทธิภาพสูงในการกำจัดแมลงบินและแมลงคลานได้ดี มีพิษสูงออกฤทธ์เร็วฆ่าแมลงได้ทุกชนิด และไม่ทำให้เกิดพิษตกค้าง มีความปลอดภัยสูงต่อคน พืช สัตว์และสิ่งแวดล้อม ไม่ทำให้เกิดอาการระคายเคืองไม่สะสมในร่างกาย สามารถใช้ได้กับเครื่องพ่นสเปรย์ (SPRAYER) เครื่องพ่นละออง (ULV) และเครื่องพ่นหมอกควัน (FOGGING) ไม่ทำให้เกิดรอยเปื้อน รอยด่างต่อผิวสัมผัส ผ่านการทดสอบจากองค์การอนามัยโลก และได้รับการรับรองจากกระทรวงสาธารณสุข

วิธีการเก็บรักษา

ควรเก็บไว้ในภาชนะบรรจุ ซึ่งปิดฝาแน่น และเก็บในที่สภาพอากาศถ่ายเทได้สะดวก ห้ามเก็บในที่ร้อนอุณหภูมิสูงกว่า 50 องศา C

ภาชนะบรรจุ
บรรจุในขวดโลหะ ขนาด 1 ลิตร และถังพลาสติก ขนาด 20 ลิตร เป็นสารเคมีกำจัดแมลงที่ได้รับการขึ้นทะเบียนอย่างถูกต้องจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข เลขที่ทะเบียน อย.วอส. 264/2548

วิธีการใช้

  • สำหรับแมลงบิน เช่น ยุง แมลงวัน อัตราส่วนผสมน้ำ (1:299) ฉีดพ่นในอัตราส่วน 25มิลลิลิตร ต่อพื้นที่ 1 ตารางเมตร
  • สำหรับแมลงคลาน เช่นแมลงสาบ มด ผสมน้ำ 1:99 นำส่วนผสมนี้ไปฉีดพ่นในอัตรา 50 มิลลิลิตร ต่อพื้นที่ 1 ตารางเมตร
  • สำหรับการกำจัดยุงโดยวิธีการพ่นแบบหมอกควัน ผสมน้ำมันโซล่าหรือน้ำมันก๊าด ในอัตราส่วน 1:399 นำส่วนผสมนี้ไปฉีดพ่นในอัตรา 1 มิลลิลิตร ต่อ ปริมาตร ของห้อง 1 ตารางเมตร หรือ 10 ลิตร ต่อพื้นที่ 6.25 ไร่

คำเตือน

1. ห้ามรับประทาน
2. ต้องใช้ด้วยความระมัดระวัง ขณะฉีดพ่นควรอยู่เหนือลม ต้องระวังไม่ให้เข้าตา ปาก จมูก
3. หลังจากการพ่นเสร็จแล้วต้องอาบน้ำเปลี่ยนเสื้อผ้าก่อนรับประทานอาหาร ดื่มน้ำ หรือสูบบุหรี่
4. ห้ามฉีดพ่นในห้องที่มีเด็กอ่อนหรือผู้ป่วย
5. ขณะทำการฉีดพ่นในอาหารให้ผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องออกจากบริเวณพื้นที่ จนกว่าบริเวณที่ฉีดพ่นจะแห้งสนิท
6. ภาชนะบรรจุ Mibex เมื่อใช้หมดแล้วต้องทำลาย ห้ามนำไปบรรจุสิ่งอื่น และห้ามนำไปเผาไฟ
7. ห้ามทิ้ง หรือล้างภาชนะอุปกรณ์ลงในแม่น้ำ คู คลอง

วิธีแก้พิษเบื้องต้น

1. หากถูกผิวหนัง ให้ล้างออกด้วยน้ำจำนวนมาก ๆ
2. หากสูดดมให้นำผู้ป่วยออกจากบริเวณที่ใช้
3. หากเข้าตาให้รีบล้างด้วยน้ำสะอาด จนอาการทุเลา หากไม่ทุเลาให้ไปพบแพทย์
4. หากกลืนกิน ห้ามทำให้อาเจียน ให้รีบนำส่งแพทย์ พร้อมภาชนะบรรจุ ฉลาก หรือใบแทรกของวัตถุอันตราย Mibex

BROCHURE ของเคมีกำจัดแมลงไมเบ็กซ์