ใบกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ของบริษัท เอ็นริช ฟ็อกเกอร์ (ประเทศไทย) จำกัด